Regulamin

Regulamin serwisu Internetowego ranking-oczyszczaczy.pl 

§1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 • Serwis – serwis internetowy w układzie rankingu towarów (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru dostępu do informacji o produkcie) dostępny pod www., za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności zapoznać się z recenzjami konkretnych produktów, znajdujących się pod adresem https://ranking-oczyszczaczy.pl/.
 • Administrator – Webratings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-062), Pl. Solny 14/3 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Wrocławia, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000798413; REGON 384157422; NIP 8971869874, adres e-mail: marketing@ranking-oczyszczaczy.pl.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Działa we własnym imieniu bądź w imieniu osoby prawnej. Osoba małoletnia lub osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, może być użytkownikiem serwisu w przypadku uzyskania zgody od przedstawiciela ustawowego.
 • Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkowników, prawa użytkowników i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod tym adresem (https://ranking-oczyszczaczy.pl/polityka-prywatnosci/).
 • Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane w Serwisie.
 • Treść  –umieszczone w serwisie treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach;
 • Disqus –  aplikacja umożliwiająca Użytkownikowi pozostawienie komentarza.
 • Nick – unikalna, indywidualna nazwa Użytkownika utworzona w celu opublikowania komentarza poprzez aplikację “Disqus”.
 • Weryfikacja – Administrator moderuje komentarze zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników.  Administrator decyduje o publikacji treści i ich edycji.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez Administratora (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z towarami oferowanymi na rynku RTV i AGD, w tym z ich cenami i opiniami zamieszczonymi w internecie oraz umożliwienia Użytkownikom porównania towarów z danej kategorii.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript;
 6. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem www.ranking-oczyszczaczy.pl/regulamin
 7. Administrator zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 8. Administrator nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne. Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 11. Administrator zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Usługobiorcy.

§3

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu internetowego do Usługodawcy.
 3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail marketing@ranking-oczyszczaczy.pl  oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

W reklamacji Uzytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego.

§4

Zamieszczanie Komentarzy

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie Treści na stronach poszczególnych Towarów w postaci publikacji komentarza.
 2. Komentarz może dodać każdy Użytkownik,
 3. Użytkownik może dodać komentarz za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i aplikacji Disqus. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza. Przy korzystaniu z formularza Użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu email oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku ze skorzystaniem z usługi z wykorzystaniem aplikacji Disqus. Każdy komentarz dodany przez Użytkownika oznaczony jest Nick’iem oraz Tytułem, które określa Użytkownik przed komentowaniem. Administrator zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub nie jest unikalny w Serwisie.
 4. Użytkownik po publikacji Komentarza otrzymuje na adres e-mail wskazany w formularzu wiadomość informującą o opublikowaniu komentarza..
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik może komentować według własnego uznania oraz zgodnie ze skalą oceny udostępnioną przez Serwis, przy czym im więcej punktów w skali oceny Użytkownik przyzna, tym lepiej ocenia dany produkt dostępny na stronie Serwisu.
 7. Użytkownik nie może zamieścić w treści komentarza plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania komentarza, w tym informacja ograniczająca ilość znaków komentarza, będą komunikowane Użytkownikowi w Serwisie podczas zamieszczania komentarzy.
 8. Komentarz powinien być powiązany w tematem strony na której użytkownik zamierza go opublikować.
 9. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Komentarza. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora o usunięcie lub edycję komentarza na adres e-mail: marketing@ranking-oczyszczaczy.pl. W takim przypadku Administrator  dokona edycji lub usunięcia komentarza w terminie do 14 dni, jeżeli żądanie zgłoszone przez Użytkownika będzie uzasadnione.
 10. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Serwis nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 11. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownikowi oświadcza, że:
  – jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,
  – przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
  – umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
  – wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych użytkowników, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  12. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  – zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  – zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  13. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Użytkownik:
  • udziela Serwisowi, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności Dodawania komentarzy i oceny produktów, o których mowa w Regulaminie, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Użytkownik upoważnia Administratora i Serwis do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;
  • zezwala Serwisowi na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Serwisu i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Użytkownik zezwala Serwisowi na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Serwisu i/lub za zgodą Serwisu w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;
  • zobowiązuje się wobec Serwisu, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Serwis najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;
  • przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Usługobiorcy oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Usługodawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w pkt. i-iii powyżej;
  • wyraża zgodę i upoważnia Serwis w ramach uprawnień, o których mowa w pkt. i-iii powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Serwis lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. powyżej;
  • wyraża zgodę i upoważnia Serwis do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nicku.

14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

15. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:

  • zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub renomy firmy osoby prawnej;
  • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  • pozostawać w sprzeczności z interesem Serwisu (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Serwisu lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
  • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

16. Serwis poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

17. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści nie wyrażają poglądów Serwisu oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

18. Serwis nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Użytkownika.

19. Serwis zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub osobiście przez Serwis Weryfikacji Treści w każdym czasie. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia i renomy Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Serwis nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści przez Użytkowników, którzy odpowiadają za zamieszczane Treści.

20. Bez uszczerbku dla powyższego, Serwis zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia lub renomy Serwisu.

21. Serwis zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści oraz przyczynach jej usunięcia.

22. W przypadku, w którym Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że treść komentarzy może stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu, każdy Użytkownik może zgłosić nadużycie lub naruszenia Regulaminu. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.

23. Zgłoszenie nadużycia następuje poprzez wysłanie wiadomości email do Serwisu na adres: marketing@ranking-oczyszczaczy.pl. Zgłaszając nadużycie Użytkownika może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.

24. W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść komentarzy i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia w całości lub części.

25. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających postanowienia Regulaminu, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem e-mail:  marketing@ranking-oczyszczaczy.pl

§6

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Serwis może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Serwisu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Serwis liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.